עבודה סמינריונית ועבודה מעשית-מחקרית

כל תלמיד בחוג לפסיכולוגיה חייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת בלבד במהלך לימודיו (מומלץ בשנה ג').

על-פי נהלי האוניברסיטה, לא ניתן לחזור על קורס זה ולכתוב עבודה סמינריונית חדשה על מנת לתקן את הציון. בתיאום עם המרצה ניתן להגיש טיוטה של עבודה סמינריונית אך לאחר קבלת ציון לא ניתן להגיש תיקון או לערער על הציון הסופי.

 

תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות :

  1. השתתפות בעבודה מעשית מחקרית (4 נ"ז) וכתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) אשר יחד יקנו 8 נ"ז בסך הכל.
  2. השתתפות בקורס בחירה (2 נ"ז) שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) ואשר יחד יקנו 6 נ"ז בסך הכל.
  3. סטודנט/ית שמעוניי/נת לכתוב עבודה סמינריונית שלא במסגרת קורס בחירה או עבודה מעשית מחקרית (כלומר, אצל חוקר/ת שלא מציעים קורס במהלך השנה הנדונה), י/תוכל לעשות זאת באישור של יו״ר וועדת הבוגר (אחרי הסכמת החוקר/ת להנחיה). 

אין לפנות למרצים ישירות בבקשה לקבלה ולהנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית אלא יש לפעול בהתאם לתהליך המפורט להלן. 

תלמיד העובד כעוזר מחקר במחלקה תאושר לו כתיבת העבודה הסמינריונית בתיאום עם המנחה והיועצת לעבודות סמינריוניות.

לא תהיה אפשרות לכתוב את העבודה הסמינריונית ללא שיבוץ באחת מהמסגרות שתוארו לעיל.