עבודה מעשית מחקרית

קורס עבודה מעשית מחקרית מעניק לתלמידי תואר ראשון הזדמנות להתנסות בעבודת הפסיכולוג בהיבט המחקרי. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים במחלקה לפחות 4 שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות) ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' ו-ג'.

בשל אופיו המעשי של הקורס נדרשת נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית וכן להיות נוכחים בפועל בפגישות שבועיות. בפרט, יש לציין שקורס מסוג זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות ממושכות מכל סיבה שהיא ולפיכך אינם יכולים להשתתף בקורס זה.

כאמור לעיל, הציון בקורס נקבע על סמך עבודה שוטפת והגשת עבודה סמינריונית. השתתפות בעבודה מעשית מזכה ב-4 נ"ז וכתיבת עבודה סמינריונית מזכה ב-4 נ"ז נוספים, סה"כ 8 נ"ז (על כל אחד מהקורסים יינתן ציון בנפרד).

הערה: הוחלט כי החל משנת הלימודים תשע"ז תלמידי הבוגר יוכלו להשתתף הן בקורס "עבודה מעשית מחקרית" והן בקורס "עבודה מעשית טיפולית" וכי נקודות הזכות של שני הקורסים תחושבנה במניין הנקודות לתואר. יחד עם זאת, יש לשים לב כי לא ניתן להשתתף בשני קורסים אלה באותה שנת לימודים.

לחצו כאן להורדת העלון בדבר מועדי ונהלי ההרשמה לקורסים השונים והפירוט אודותם.

לשאלות ובירורים נוספים, יש לפנות למיכל בן לביא