ההצעה לעבודת גמר

נוהל הגשת הצעה ועבודת גמר למוסמך במחלקה לפסיכולוגיה

ההצעה לעבודת גמר

הצעת המחקר צריכה לתאר בקצרה את הרקע התיאורטי ואת המחקר המוצע. אורך ההצעה יהיה עד 10 עמודים (כולל תקציר ולו"ז משוער, לא כולל עמוד שער, ביבליוגרפיה ונספחים). יש להקפיד על רווחים כפולים, שוליים של לפחות אינץ' אחד מכל כיוון וגודל אות 12 לפחות. יש להשתמש בפונט David עבור הצעות הכתובות בעברית, ובפונט Times New Roman  עבור הצעות הכתובות באנגלית. יש להקפיד על כללי הסגנון והציטוט של APA 7.

 

ההצעה תכלול:

 1. עמוד שער (ראו דוגמה).
 2. תקציר (עד עמוד אחד).
 3. רקע תאורטי, הצדקת עריכת המחקר והשערות הניסוי התאורטיות.
 4. תוצאות מחקר גישוש (פיילוט), אם בוצע.
 5. שיטת ביצוע המחקר (נבדקים, כלים, מערך, מהלך). כאשר יש כוונה להשתמש במחקר בכלים שאינם סטנדרטיים (ראיון, מבחן או שאלון חדש), יש לצרף אותם כנספח להצעת המחקר. במידת האפשר, יש לציין תוקף ומהימנות של הכלים ו/או השיטה לבדיקתם. להצעות בתחום הנרטיבי יש לצרף נספח הכולל ראיון וניתוח של ראיון זה.
 6. שיטת עיבוד הנתונים: בפרק זה יש לתאר את ההשערות האופרציונליות וכיצד כל השערה תיבדק סטטיסטית.
 7. לוח זמנים צפוי.
 8. רשימה ביבליוגרפית קצרה ומסודרת (יש להקפיד על צורה אחידה של ציטוט עפ"י כללי ה- APA).

 

הבהרות נוספות:

 1. מנחה/ת העבודה צריכ/ה להיות מרצה במחלקה לפסיכולוגיה. במקרים חריגים, ניתן לפנות לראש החוג לאישור מנחים שאינם מרצים בחוג.
 2. אין הגבלה עקרונית על נושאי המחקר ואופי העבודות. תתאפשרנה עבודות מחקר כמותיות או איכותניות, לרבות עבודות המבוססות על ניתוח נתונים קיימים, וכן עבודות תאורטיות.
 3. יש להגיש את ההצעה לאישור לפני תחילת איסוף הנתונים. במסגרת הליך אישור ההצעה, ההצעה נבחנת מהיבטיה המחקריים כדי שניתן יהיה לתקן ולשפר אותה במידה ועולות ביקורות, קלות כחמורות. הליך הערכת ההצעה נועד לשיפורה, והוא גם מהווה הגנה על התלמידים מפני מצב שבו העבודה לא תוכל להיחשב כקבילה לאחר שהושלמה. הצעה שלא ניתן יהיה לשנותה בהתאם להערות הקורא/ת כיוון שהנתונים כבר נאספו לא תאושר. עם זאת, אפשר לערוך מחקר מקדים במידת – הצורך (לאחר בקשת אישור מוועדת האתיקה).
 4. תלמידים יכולים לקבל ייעוץ סטטיסטי מד"ר רונית ניראל מהמחלקה לסטטיסטיקה, בתיאום מראש במייל.
 5. יש להקפיד על ההגהה של ההצעה (ברמת הניסוח, האזכורים, הפיסוק, הרווחים, ועיצוב הטבלאות, הגרפים, התרשימים והנספחים).
 6. לאחר כתיבת ההצעה ואישורה על ידי המנחה, יש לשלוח את ההצעה כקובץ Word לבועז שרקי, היועץ המתודולוגי לתלמידי מוסמך.
 7.  להצעה יש לצרף 4 קבצים:
  1. טופס רקע להגשת הצעה אשר מולא על ידי התלמיד/ה.
  2. טופס רקע שמולא על ידי המנחה, המגדיר את החידוש והייחוד במחקר יחסית לעבודות קודמות ואת התרומה הייחודית של התלמיד/ה למחקר. לא יאושרו עבודות שאין בהן תרומה ייחודית של התלמיד/ה. כמו כן, העבודות צריכות להיות אוטונומיות מבחינה מחקרית.
  3. טופס בקשה לאישור המחקר מוועדת האתיקה המחקרית (אלא אם כן כבר ניתן אישור אתיקה למחקר; במקרה כזה יש לצרף את האישור לבקשה).
  4. אישור המעיד על כך שהתלמיד/ה עבר/ה קורס הכשרה באתיקה מחקרית. החל משנה"ל תשע"ג, כל תלמידי המאסטר והדוקטורנטים שעוסקים במחקרים בבני אדם מחויבים לעבור קורס ההכשרה מקוון באתיקה מחקרית. ועדת האתיקה לא תאשר מחקר של תלמידים שאין בידיהם אישור המוכיח כי עברו את ההכשרה או הכשרה מקבילה. פרטים והרשמה לקורס ההכשרה נמצאים בקישור כאן.
 8. היועץ המתודולוגי יקרא את ההצעה, ובמידת הצורך ימליץ לתלמידים לבצע בה תיקונים. לאחר מכן, היועץ יעביר את ההצעות המתוקנות להערכה על ידי קורא/ת מסגל המחלקה.
 9. לאחר ההערכה על ידי קורא/ת ההצעה, היועץ המתודולוגי יודיע לתלמיד/ה האם ההצעה אושרה כמות שהיא, נדחתה, או אושרה בתנאי שיבוצעו בה תיקונים.
 10. הזמן הממוצע לאישור של הצעה על ידי קורא הוא חודש בתקופת הלימודים וחודשיים בתקופת הקיץ.
 11. לאחר אישור ההצעה על ידי הקורא/ת החיצוני/ת, היועץ המתודולוגי יעביר את בקשת האתיקה לוועדת האתיקה המתאימה. שימו לב: כל עבודת מחקר שנערכת במסגרת המחלקה חייבת לקבל אישור עקרוני מההיבט של אתיקה מחקרית לפני תחילת איסוף הנתונים. חשוב לציין כי יש צורך באישור כזה גם לפני ביצוע מחקר ראשוני, וכן גם במקרים בהם המתודולוגיה המחקרית עשויה להשתנות תוך כדי איסוף הנתונים (במקרים כאלה יתכן כי יידרש אישור נוסף בשלב מאוחר יותר). בהתאם להנחיות הפקולטה, כל מחקר אשר משתתפים בו נבדקים מחייב את החתמתם על טופס הסכמה, גם אם אין במחקר משום פגיעה רגשית או גופנית בנבדקים. יש לצרף את טופס ההסכמה שבו ייעשה שימוש במחקר כנספח לפנייה לוועדת האתיקה. הצעה לעבודת מוסמך שתוגש לאישור וועדת האתיקה לאחר איסוף הנתונים תעלה לדיון מיוחד של כל חברי וועדת האתיקה של המחלקה.
 12. לאחר קבלת אישור אתיקה למחקר, היועץ המתודולוגי ישלח לתלמיד/ה ולמזכירות טופס סיכום, המפרט את הערות הקורא/ת החיצוני/ת ואת מועד אישור ההצעה ואישור האתיקה למחקר.

 

קבצים להורדה

טופס בקשה לייעוץ סטטיסטי

נוהל הגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך

טופס הגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך

טופס הגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך (למילוי ע"י המנחה)

טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה המחקרית

מסמך הנחיות ועדת האתיקה