הנחיות מחקר ותזה ייחודיות למגמה הקלינית

עבודת התזה היא מרכיב חשוב בלימודי התואר, ולכן אנו משתדלים לסייע לכך שעבודה זו תהווה חוויה לימודית משמעותית עבור הסטודנטים. במידע המפורט כאן נתאר את הצעדים הנדרשים בתהליך, את לוח הזמנים הנדרש במגמה, וכן אמצעים שאנחנו מעמידים לרשותכם לצורך התהליך. את מהלך העבודה על התזה מלווה קורס חובה בשנה א' (סמינר מלווה לעבודות גמר – 51971) שמטרתו לתת מענה לשאלות וקשיים שונים. כמו כן, תוכלו להיעזר בפרופ' נילי מור המרכזת את תחום התזה במגמה וניתן לפנות אליה בשאלות בכל עת.

מהלך העבודה על התזה ולוחות זמנים

א. מציאת מנחה

אחד השלבים המשמעותיים בעבודה על התזה היא מציאת מנחה. שלב זה יתבצע במהלך הקיץ (תש"פ) עוד טרם תחילת הלימודים. מנחה עבודת המ.א. חייב להיות מרצה במחלקה לפסיכולוגיה. במקרים חריגים יינתן אישור למרצה שאינו חבר המחלקה. יש לפנות לראש החוג לאישור. פניה למנחה כוללת שיקולים רבים כמו נושא המחקר ודרישות הפרוייקט בו הוא/היא יכולים להנחות. הסטודנט יכול להשתלב במחקר קיים או לחלופין לפתח יחד עם המנחה רעיון עצמאי.

החל מתשפ"א, מנחה התזה גם ילווה אתכם בכתיבת העבודה הסמינריונית המהווה חלק מדרישות התואר ומקדימה את העבודה על התזה. אנא ודאו שהמנחה שלכם מסכימ/ה להנחות אתכם גם בעבודה הסמינריונית וגם בתזה. כדאי לקבוע את נושא ומהות העבודה הסמינריונית בשלב מוקדם של השנה.

עליכם למצוא מנחה לתזה עד לתאריך 1.9.22.

ב. הצעת התזה

הצעת התזה היא הצעת מחקר ראשונית הכוללת את שאלת המחקר, סקירת ספרות רלוונטית ותכנון המחקר המוצע. הצעה זו מהווה בסיס למחקר שיערך והיא מאושרת על ידי המנחה לפני שהסטודנט מקבל את אישור ועדת האתיקה ויכול להריץ את המחקר. מבנה הצעת התזה מצורף בנספח ב' ומופיע באתר המחלקה.

נושא התזה: אין הגבלה עקרונית על נושאי המחקר ואופי העבודות. תתאפשרנה עבודות תאורטיות ועבודות המבוססות על ניתוח נתונים קיימים. לא תאושרנה עבודות שאין בהן תרומה ייחודית של הסטודנט. כמו כן, העבודות צריכות להיות אוטונומיות מבחינה מחקרית.

סוגי המחקר האפשריים: עבודת מחקר אמפירית כמותנית, עבודת מחקר תיאורטית או עבודת מחקר המבוססת על תיאור מקרה.

הצעת תזה מאושרת על ידי המנחה צריכה להיות מוגשת ליועץ המתודולוגי עד 1.9.23, ותישלח לשיפוט של קורא שני. עם ההגשה יש לשלוח לפרופ' מור המרכזת את נושא התזה ואישור כי הגשתם את הצעת התזה. יש לשלוח עותק אלקטרוני של ההצעה במייל ליועצת המתודולוגית (maya.enisman@mail.huji.ac.il) המטפלת בהעברה לקורא שני ובאישורה הסופי. יש להקפיד על כללי כתיבה תקנית ועל כללי סגנון כתיבה של APA.

ג. אישור אתיקה

לאחר אישור ההצעה על ידי הקורא/ת החיצוני/ת, היועץ המתודולוגי יעביר את בקשת האתיקה לוועדת האתיקה המתאימה. שימו לב: כל עבודת מחקר שנערכת במסגרת המחלקה חייבת לקבל אישור עקרוני מההיבט של אתיקה מחקרית לפני תחילת איסוף הנתונים. חשוב לציין כי יש צורך באישור כזה גם לפני ביצוע מחקר ראשוני, וכן גם במקרים בהם המתודולוגיה המחקרית עשויה להשתנות תוך כדי איסוף הנתונים (במקרים כאלה יתכן כי יידרש אישור נוסף בשלב מאוחר יותר). בהתאם להנחיות הפקולטה, כל מחקר אשר משתתפים בו נבדקים מחייב את החתמתם על טופס הסכמה, גם אם אין במחקר משום פגיעה רגשית או גופנית בנבדקים. יש לצרף את טופס ההסכמה שבו ייעשה שימוש במחקר כנספח לפנייה לוועדת האתיקה. הצעה לעבודת מוסמך שתוגש לאישור וועדת האתיקה לאחר איסוף הנתונים תעלה לדיון מיוחד של כל חברי וועדת האתיקה של המחלקה. בנוסף לבקשה המוגשת לועדת האתיקה, על הסטודנטים גם לעבור קורס אתיקה מקוון ולהגיש אישור על השלמת קורס זה ליועץ המתודולוגי.

ד. קורא שני להצעת התזה

לאחר שמקבלים אישור סופי מהמנחה על הצעת התזה ומעבירים אותה ליועץ המתודולוגי, היא תועבר לקורא שני. על הקורא השני להחזיר את הטופס עם ההערות תוך חודש. יש להיות בקשר עם היועץ המתודולוגי ולבצע את התיקונים הנדרשים עד לאישור סופי של ההצעה.

ה. המחקר עצמו: איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת התזה

איסוף הנתונים, ניתוחם והכתיבה מתבצעים לרוב במהלך שנת הלימודים השנייה לתואר. אופי העבודה על מחקר התזה משתנה בין עבודה לעבודה. הזמן הסביר להשקעה של התלמיד לאורך כל שלבי התזה (כולל כתיבת ההצעה) הוא לפחות יום עבודה בשבוע במשך שנה עד שנתיים, כתלות במימון הסטודנט ובנושא העבודה (במיוחד בשלב איסוף הנתונים). 

לגבי היקף המחקר, בגלל השונות הגדולה באופי המחקר של מורי המחלקה לא ניתן להציע מתכונת אחידה לגבי היקף העבודה המחקרית הנדרשת לתזה. בשל עומס הזמנים ולקידום תהליך הלמידה, אנחנו ממליצים שהסטודנט ישתלב בפרויקט מחקרי של המדריך. עם זאת, יתכנו גם מקרים בהם סטודנטים עובדים עם המנחה על רעיון מקורי של הסטודנט.

ו. עבודת המוסמך (התזה)

  1. עבודת הגמר צריכה להיות בהיקף של מאמר קצר (short report) הראוי לפרסום בכתב עת מדעי, אם התוצאות מצדיקות זאת. יובהר, כי גם עבודה מחקרית בה לא התקבלו התוצאות המצופות ראויה בהחלט להתקבל כעבודת גמר.
  2. היקף התזה הכתובה (לא כולל טבלאות, גרפים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל- 15,000 מילים.
  3. יש לציין על גבי הכריכה את שם המחלקה והאוניברסיטה, שם העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד/ה, שם המנחה ותאריך ההגשה.
  4. יש לצרף לעבודה תקציר בעברית ובאנגלית.
  5. ניתן להגיש את עבודת הגמר בעברית או באנגלית (בכפוף לאישור המנחה). כאשר עבודת הגמר מוגשת באנגלית, יש להגיש תקציר מורחב בעברית (עמוד עד שניים).
  6. יש להגיש את התזה בקובץ WORD ובקובץ PDF במייל למנחה ולמזכירות המחלקה לידי סיון בכר: sivanbach@savion.huji.ac.il בצירוף טופס הסיכום של הצעת מחקר לתזה הכולל הערות והחלטות שהתקבלו בשלב הערכת ההצעה.
  7. העבודה תימסר לקורא/ת נוספ/ת, המנחה והקורא/ת (שזהותו/ה תיקבע ע"י ראש המחלקה עם מסירת העבודה) יקראו את העבודה וימסרו למזכירות ציון עבור העבודה. הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע שני הציונים. לתלמיד/ה יימסר הציון הסופי בלבד ולא ציוני הביניים.
  8. אין לדרוש תיקונים בעבודה סופית שמוגשת ואין אפשרות לתקנה ובכך להעלות את הציון שניתן לה.

תהליך בדיקת התזה אורך חודשיים ויש לקחת זאת בחשבון כאשר אתם מתכננים את סגירת התואר, כניסה לטקס המסיימים או הרשמה לפנקס הפסיכולוגים.

את התזה יש להגיש עד ה-31.12.23. זהו תאריך סיום התואר אשר אחריו אינכם מוגדרים יותר כסטודנטים. סטודנט אשר לא סיים את חובות התזה עד תום לימודי התואר יצטרך להירשם מחדש לנקודות הזכות שמקנה התזה. כלומר, עבור כל שנה בה הסטודנט ממשיך לקבל הנחייה עבור עבודת המחקר שלו הוא ישלם כ 20% משכר הלימוד השנתי.