ערוץ קבלה ישיר למוסמך (ללא מתא"ם)

ערוץ ישיר למוסמך מיועד לתלמידי ותלמידות בוגר מצטיינים ומצטיינות במחלקה לפסיכולוגיה ובתנאי שבקשתם נתמכת על ידי חבר/ת סגל במחלקה המתעתד/ת להדריך אותם. הערוץ מיועד לתלמידי/ות שנה ב' במחלקה לפסיכולוגיה (כלומר, תלמידים/ות שסיימו את חובות שנה א'). תלמידים ותלמידות מתאימים ומתאימות יוכלו לפנות לערוץ זה בתנאי שיצרו קשרי עבודה והנחייה עם מורה מהחוג המנחה אותם (או מתעתד/ת להנחות) בעבודת המחקר במסגרת חובות הבוגר (למשל, עבודה מעשית מחקרית / ע''ס / עבודה כעוזר/ת מחקר וכהמשך ישיר לפרחי מחקר) וגם מוכן/ה להדריך אותם לקראת עבודת הגמר למוסמך.

פניות תתאפשרנה בשנה השנייה לתואר בלבד.

 

יתרונות ערוץ הקבלה הישיר

  1. קבלה למוסמך מחקרי ללא מבחן מתא''ם.
  2. אפשרות עבודה והנחייה רצופה על פרוייקט מחקרי עם אותו/ה מנחה החל משנה ב' או ג'. הנחייה רצופה זו תאפשר המשך פורה ויעיל יותר לקראת עבודת הגמר למוסמך.
  3. תלמידי הערוץ יוכלו להגיש מועמדות לתכנית הדוקטורט של המחלקה.
  4. יתאפשר לתלמידי/ות הערוץ לקחת קורסי מוסמך עיוניים ו/או מתודולוגיים במהלך שנה ג'. קורסים אלו (לכל היותר 12 נ''ז) יאוחסנו ויכללו במניין הנ"ז של המוסמך.

 

מיון

  1. פניות תתאפשרנה בשנה השניה לתואר ובכל מקרה הגשת המועמדות לא תהיה מאוחר מסוף יוני. בעיקרון, יכולים/ות לפנות תלמידים/ות שהשלימו את חובות סמסטר א' של שנה ב' (לפחות) בציון ממוצע 90 ומעלה בקורסי הבוגר בפסיכולוגיה (ציון ממוצע 85 בחוג האחר) וכן שפנייתם/ן נתמכת על-ידי חבר/ת סגל המחלקה המנחה את התלמיד/ה במסגרת חובות הבוגר (למשל ע''ס / ע. מעשית מחקרית) או במסגרת העסקה בתפקיד עוזר/ת מחקר. 
  2. ערוץ קבלה זה למוסמך (ללא מתא''ם) מתקיים במסגרת המסלול המחקרי האישי, הקיים היום במחלקה ומאפשר לימודים גבוהים בתחומי הפסיכולוגיה החברתית, הקוגניטיבית, מדעי המוח, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכוביולוגיה.
  3. הערוץ המוצע מופרד לגמרי מהמגמות היישומיות למוסמך: (א) פסיכולוגיה קלינית (ב) נוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית (ג) פסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד. תלמידי/ות הערוץ יוכלו, אם ירצו, לשנות כיוון ולפנות למסלול יישומי בכל שלב שהוא (בהתאם למועדי ההרשמה הארציים). קבלה למגמות היישומיות תיעשה במסגרת נוהל המיון הרגיל הקיים כיום. כמדיניות לא תינתן העדפה לתלמידי/ות הערוץ הישיר.
  4. הרשמה בפועל לתואר מוסמך תיעשה יחד עם יתר המועמדים/ות בינואר-פברואר של השנה השלישית לתואר ובמקרים מיוחדים גם לאחר מכן (בכל מקרה לא יאוחר מיוני). כל כללי המחלקה (המפורטים באתר) לגבי הליך הקבלה למוסמך יחולו על תלמידי/ות הערוץ הישיר בשלב זה, מלבד דרישת המתא''ם. כמו כן, כללי תשלום שכר הלימוד לתואר המוסמך הנהוגים היום יחולו כרגיל על תלמידי/ות הערוץ.

 

הליך הגשת מועמדות לערוץ

על המועמדים להגיש למערכת המקוונת (קישור למערכת -  http://hsr.huji.ac.il/) את המסמכים והמידע הבאים:

(א) טופס הרשמה פנימי מקוון

(ב) גיליון ציונים של שני חוגי הלימוד

(ג) ממוצע ציונים בפסיכולוגיה, בחוג השני, וממוצע כללי.

(ד) מכתב המלצה והתחייבות לתמיכה מאת חבר/ת סגל המחלקה המתעתד/ת להדריך את התלמיד/ה.

(ה) קורות חיים מקצועיים - אנא הגישו לפי ההנחיות המופיעות במערכת המקוונת למועמדים).

(ו) הצהרת מחקר- על המועמד/ת לנסח שאלה מחקרית המעניינ/ת אותה/ו (או שאלות מחקריות המעניינות אותה/ו), תוך סקירה קצרה של הספרות הרלבנטית ועמידה על החשיבות התיאורטית והפרגמטית (אם יש) של המחקר. אפשר בהחלט להצהיר גם על כיוון מחקר ומשפחה של שאלות מעניינות. על הצהרת המחקר להיות מנוסחת באופן מדעי, כולל ציון רשימת המקורות. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא: שלושה עמודים לכל היותר, רווח כפול, גודל אות 12, שוליים רגילים, רשימת המקורות תוגש בעמוד נפרד.