עבודת המוסמך (תזה)

  1. עבודת הגמר צריכה להיות בהיקף של מאמר קצר (short report) הראוי לפרסום בכתב עת מדעי, אם התוצאות מצדיקות זאת. יובהר, כי גם עבודה מחקרית בה לא התקבלו התוצאות המצופות ראויה בהחלט להתקבל כעבודת גמר.
  2. היקף התזה הכתובה (לא כולל טבלאות, גרפים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל- 15,000 מילים.
  3. יש לציין על גבי הכריכה את שם המחלקה והאוניברסיטה, שם העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד/ה, שם המנחה ותאריך ההגשה.
  4. יש לצרף לעבודה תקציר בעברית ובאנגלית.
  5. ניתן להגיש את עבודת הגמר בעברית או באנגלית (בכפוף לאישור המנחה). כאשר עבודת הגמר מוגשת באנגלית, יש להגיש תקציר מורחב בעברית (עמוד עד שניים).
  6. יש לשלוח את התזה בקובץ WORD ובקובץ PDF במייל למנחה ולמזכירות המחלקה לידי סיון בכר: sivanbach@savion.huji.ac.il בצירוף טופס הסיכום של הצעת מחקר לתזה הכולל הערות והחלטות שהתקבלו בשלב הערכת ההצעה.
  7. המנחה והקורא/ת (שזהותו/ה תיקבע ע"י ראש המחלקה עם מסירת העבודה) יקראו את העבודה וימסרו למזכירות ציון עבור העבודה. הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע שני הציונים. לתלמיד/ה יימסר הציון הסופי בלבד ולא ציוני הביניים. 
  8. זמן הבדיקה עלול לארוך עד חודשיים, יש לקחת זאת בחשבון כאשר אתם מתכננים את סגירת התואר, כניסה לטקס המסיימים או הרשמה לפנקס הפסיכולוגים.

 

קבצים להורדה

טופס בקשה לייעוץ סטטיסטי

טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה המחקרית

טופס לסגירת תואר שני

טופס לסגירת תואר שני במסלול ישיר לדוקטורט (את הטופס המלא יש לשלוח לסיון בכר בדוא"ל: sivanbach@savion.huji.ac.il)