עבודת המוסמך (תזה)

  1. עבודת הגמר צריכה להיות בהיקף של מאמר קצר (short report) הראוי לפרסום בכתב עת מדעי, אם התוצאות מצדיקות זאת. יובהר, כי גם עבודה מחקרית בה לא התקבלו התוצאות המצופות ראויה בהחלט להתקבל כעבודת גמר.
  2. היקף התזה הכתובה (לא כולל טבלאות, גרפים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל- 15,000 מילים.
  3. התלמיד/ה י/תבחר אם להגיש עותק סופי כרוך או עותק בלתי כרוך של העבודה להערכת המנחה. במקרה של הגשת עותק בלתי כרוך, המנחה רשאי/ת לדרוש מן התלמיד/ה ביצוע תיקונים בעבודה. הציון הסופי יינתן על סמך העותק המתוקן והכרוך. הקורא/ת עשוי/ה לדרוש כי עותק מן העבודה לא יועבר לספריה, אך אין לדרוש תיקונים בעבודה כרוכה, ואין אפשרות לתקנה ובכך להעלות את הציון שניתן לה.
  4. יש לציין על גבי הכריכה את שם המחלקה והאוניברסיטה, שם העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד/ה, שם המנחה ותאריך ההגשה.
  5. יש לצרף לעבודה תקציר בעברית ובאנגלית.
  6. ניתן להגיש את עבודת הגמר בעברית או באנגלית (בכפוף לאישור המנחה). כאשר עבודת הגמר מוגשת באנגלית, יש להגיש תקציר מורחב בעברית (עמוד עד שניים).
  7. יש להגיש למזכירות עותק מודפס אחד של העבודה ועותק אלקטרוני בפורמט PDF על גבי דיסק.
  8. העבודה תימסר למנחה ולקורא/ת נוספ/ת בצירוף טופס הסיכום של הצעת המחקר, הכולל הערות והחלטות שהתקבלו בשלב הערכת ההצעה. המנחה והקורא/ת (שזהותו/ה תיקבע ע"י ראש המחלקה עם מסירת העבודה) יקראו את העבודה וימסרו למזכירות ציון עבור העבודה. הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע שני הציונים. לתלמיד/ה יימסר הציון הסופי בלבד ולא ציוני הביניים.

 

קבצים להורדה

טופס בקשה לייעוץ סטטיסטי

טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה המחקרית

טופס לסגירת תואר שני

טופס לסגירת תואר שני במסלול ישיר לדוקטורט (את הטופס המלא יש לשלוח לסיון בכר בדוא"ל: sivanbach@savion.huji.ac.il)