עבודת המוסמך (תזה)

 

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני

 1. סטודנט המגיש את עבודת המחקר חייב להיות רשום כסטודנט באוניברסיטה באותה שנה שבה הוא מגיש את העבודה.
 2. סטודנט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת חייב לסיים את כל חובותיו עד היום האחרון של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות השמיעה של קורסים, סיום סופי של עבודת הגמר,  ותיקונים אם נדרשו. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יחויב על פי התקנון בשכר לימוד עבור שנת לימודים נוספת. 
 3. עבודת הגמר צריכה להיות בהיקף של מאמר קצר (short report) הראוי לפרסום בכתב עת מדעי, אם התוצאות מצדיקות זאת. יובהר, כי גם עבודה מחקרית בה לא התקבלו התוצאות המצופות ראויה בהחלט להתקבל כעבודת גמר.
 4. היקף התזה הכתובה (לא כולל טבלאות, גרפים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל- 15,000 מילים.
 5. יש לציין על גבי השער את שם המחלקה והאוניברסיטה, שם העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד/ה, שם המנחה ותאריך ההגשה.
 6. יש לצרף לעבודה תקציר בעברית ובאנגלית.
 7. ניתן להגיש את עבודת הגמר בעברית או באנגלית (בכפוף לאישור המנחה). כאשר עבודת הגמר מוגשת באנגלית, יש להגיש תקציר מורחב בעברית (עמוד עד שניים).
 8. יש לשלוח את התזה בקובץ WORD ובקובץ PDF במייל למנחה ולמזכירות המחלקה לידי סיון בכר: sivanbach@savion.huji.ac.il בצירוף טופס הסיכום של הצעת מחקר לתזה הכולל הערות והחלטות שהתקבלו בשלב הערכת ההצעה.
 9. המנחה והקורא/ת (שזהותו/ה תיקבע ע"י ראש המחלקה עם מסירת העבודה) יקראו את העבודה וימסרו למזכירות ציון עבור העבודה. הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע שני הציונים. לתלמיד/ה יימסר הציון הסופי בלבד ולא ציוני הביניים. 
 10. אין לדרוש תיקונים בעבודה הסופית שמוגשת ואין אפשרות לתקנה ובכך להעלות את הציון שניתן לה.
 11. זמן הבדיקה אורך עד חודשיים, יש לקחת זאת בחשבון כאשר אתם מתכננים את סגירת התואר, כניסה לטקס המסיימים או הרשמה לפנקס הפסיכולוגים.

את התזה יש להגיש עד ה-31.12.22. זהו תאריך סיום התואר אשר אחריו אינכם מוגדרים יותר כסטודנטים. סטודנט אשר לא סיים את חובות התזה עד תום לימודי התואר יצטרך להירשם מחדש לנקודות הזכות שמקנה התזה. כלומר, עבור כל שנה בה הסטודנט ממשיך לקבל הנחייה עבור עבודת המחקר שלו הוא ישלם כ 20% משכר הלימוד השנתי.     

קבצים להורדה

טופס בקשה לייעוץ סטטיסטי

טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה המחקרית

טופס לסגירת תואר שני

טופס לסגירת תואר שני במסלול ישיר לדוקטורט (את הטופס המלא יש לשלוח לסיון בכר בדוא"ל: sivanbach@savion.huji.ac.il)