עבודה סמינריונית

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית במאסטר

עבודות סמינריוניות במאסטר יכתבו בתיאום עם המנחה לתזה ויוגשו אליו/ה לשיפוט. המחלקה ממליצה על כתיבת עבודה סמינריונית ניסויית (שיכולה לכלול, למשל, עריכת מחקר פיילוט קטן), באישור המנחה קיימת אפשרות גם לכתיבת עבודה עיונית (עבודה תיאורטית הכוללת איסוף חומר ואינטגרציה שלו).[1]

מטרותיה של עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית הינה סיכום תהליך לימוד של ארגון חומר וכתיבתו. מצופה מהתלמיד לגלות סקרנות ועניין בנושא הנחקר, ולנסח את עבודתו באופן בהיר ותמציתי תוך קישור ברור בין פסקאות העבודה. 

בעבודה ניסויית על התלמיד להוכיח הבנה של הרקע התיאורטי של הנושא, יכולת לבצע מחקר ויכולת לנתח תוצאות ולהסיק מסקנות . בעבודה עיונית מטרת העבודה היא לענות על שאלה תיאורטית משמעותית שנוסחה מראש, באופן שמבטא היכרות עם הספרות בתחום והתמודדות אישית, יצירתית ומעמיקה עם השאלה.

בתואר השני מטרה נוספת של העבודה היא התקדמות בעבודת התזה, כך שהעבודה הסמינריונית יכולה להוות צעד ראשון בעבודת התזה - ניסוי מקדים, סקירת ספרות וכדומה.

מבנה העבודה

בעבודה ניסויית מבנה העבודה יהיה כשל מאמר מחקרי או של דו"ח מחקר מדעי. בעבודה עיונית יש להציג שאלה מקורית, בהירה ומעניינת בתחילת העבודה. סקירת ספרות הינה הכרחית אך אינה מספיקה: יש להתקדם שלב נוסף בעיבוד החומר, למשל, להציע חיבור בין מודלים, לערוך השוואה ביקורתית בין גישות תיאורטיות, להציע פתרון יצירתי לבעיה קיימת, לערוך השוואה בין-תחומית, לבדוק מושג בתחומים שונים בפסיכולוגיה, לבנות הצעת מחקר עתידית, וכדומה.

היקף העבודה

 ההנחיות להלן הן כלליות. כאשר מבנה העבודה הסופי נתון לשיקול דעת המרצה. בעבודה ניסויית היקף העבודה הוא לרוב כ- 15-10 עמודים, בעבודות עיונית ההיקף הוא כ - 20-15 עמודים, כאשר נספחים, דפי כותרת ותוכן עניינים אינם נכללים בספירה. מומלץ שימוש בפורמט "דפים רצים", ללא התחלות של עמודים חדשים בראש כל פרק. שמרו על שוליים רחבים, בחרו פונט בגודל נוח לקריאה (כגון David 12 או מקבילותיו) והקפידו על רווח של 2-1.5 שורות. 

היקף הביבליוגרפיה

מומלץ שיהיו לפחות עשרה פריטים ביבליוגרפיים (בעבודה עיונית רצוי שיהיו לפחות 15). חשוב שהפריטים יהיו רלוונטיים לנושא וייקראו במקורם (ללא ציטוטי מקור מתוך מקור). יש לצטט את כל המקורות בהם השתמשתם. שימוש במקורות ובמיוחד ציטוטים ישירים מבלי להפנות למקור, וכן העתקת קטעים ארוכים מעבודה או מאמר קיים, נחשבים לעבירה אתית וגוררים סנקציות משמעתיות מצד האוניברסיטה.

היקף הנבדקים

בעבודה ניסויית, היקף הנבדקים תלוי בתחום המחקר. קו מנחה הינו שהיקף הנבדקים יתאים להיקף של מחקר פיילוט   (מחקר מקדים) קטן בתחום המחקר הרלוונטי (בין 10-50 נבדקים), יש לתאם ציפיות עם המנחה.

פגישות מנחה-תלמיד

מומלץ להיפגש עם המנחה לפחות שלוש פעמים במהלך העבודה: 1. פגישת תיאום בה המנחה עוזר לתלמיד/ה לבחור נושא ולהגדיר את שאלת המחקר, 2. פגישה שבה בוחנים את תהליך הניסוי המוצע לבחינת שאלת המחקר או שעוברים יחדיו על הרקע הספרותי שהתלמיד/ה מצא/ה ודנים בו. 3. פגישה בשלב הכתיבה בה עוברים על ראשי הפרקים ומאשרים את עיקרי הביבליוגרפיה. כמו כן, דנים בשאלות והקשיים שעולים בשלב זה. בעבודה ניסויית ייפגש המנחה עם התלמיד ככל הנחוץ כדי להנחות את מהלך המחקר עצמו.

הגשת העבודה

ישנן שתי דרכים להגיש עבודה סמינריונית, ויש לתאם עם המנחה את שיטת ההגשה מראש (לא כל מרצה מוכן לשתי הדרכים): הגשה כפולה - הגשת טיוטה, קבלת הערות ואז הגשת עבודה סופית; הגשה יחידה - הגשה של עבודה במתכונת סופית. במקרה כזה, אין הגשה חוזרת אלא במקרים חריגים.

משך הבדיקה – העבודה (או הטיוטה) תוחזר לתלמיד תוך חודשיים מיום הגשתה.

כתיבה אינדיבידואלית – עבודה סמינריונית חייבת להיות אישית, ואין להגישה בזוגות או בקבוצות.

לוח זמנים ומועד ההגשה

כתיבת העבודה הסמינריונית הינה תהליך העשוי להתפרש על פני זמן רב. לכן, חשוב לעבוד לפי לוח זמנים. המנחה רשאי/ת להגדיר לוח זמנים אחר, במידה והוא/היא רואים צורך בכך, לכן חשוב שכל התהליך יהיה בתיאום עמו/ה.

פגישה ראשונה עם המנחה: לפני סוף סמסטר א'. במועד זה, ניתן להתחיל בבחירת הנושא. חשוב בשלב הראשוני לתאם ציפיות לגבי מבנה העבודה והיקפה.

בחירת נושא לעבודה: כדאי לגבש נושא סופי לעבודה עד סוף סמסטר א׳.

הגשת הצעת מחקר לעבודה אמפירית או ראשי פרקים לעבודה עיונית: בסוף חופשת הפסח. הצעת המחקר צריכה לכלול תיאור בסיסי של העבודה, כולל פירוט של שאלת המחקר, ורשימה ביבליוגרפית ראשונית. מועד הגשת העבודה הסמינריונית: עד חודש מסיום שנת הלימודים. ניתן להאריך את מועד ההגשה עד לסוף חודש ספטמבר של אותה שנה, בכפוף לאישור מהמנחה. את הבקשה יש לשלוח למזכירות המחלקה לידי הגב' תמר בן דוד במייל: tamarbe@savion.huji.ac.il.

עד מועד זה תוגש הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים, ובמקביל, יוגש עותק של דף השער למזכירות המחלקה, לתמר כפי שצוין לעיל (אפשר גם במייל).

בקביעת מועד ההגשה יש להביא בחשבון את האפשרות שהציון דרוש להמשך הלימודים של התלמיד (למשל "דרישה מוקדמת") או לחישוב הממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות.  קחו בחשבון שמנחים רבים אינם זמינים בחודשי הקיץ, ותכננו את מהלך העבודה בהתאם.

המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודשיים מיום מסירתה.

במקרים חריגים ויוצאי דופן, רשאית ועדת ההוראה של המחלקה לאשר דחייה מעבר לסוף ספטמבר, ובכל מקרה לא אחרי ה-31.12 של אותה  שנה. הודעה על כך תצא לכל התלמידים הרשומים לקורס עבודה סמינריונית בחודש יוני של אותה שנה.

 

 

 

 

[1] במקרים מיוחדים בלבד ובאישור המנחה, תתאפשר כתיבה של עבודה המתבססת על מחקר נאראטיבי (מחקר בו מראיינים נבדקים ומנתחים את הראיונות).