תנאי קבלה

מספר המקומות בתכניות המוסמך בפסיכולוגיה מוגבל, והקבלה מוכתבת על ידי יכולת הקליטה של המגמות השונות. לכן, המחלקה מחייבת את הפונים לעמוד בתנאי קדם מסויימים, וכן ממיינת את העומדים בתנאי הקדם לפי הקריטריונים לקבלה.

תנאי קדם לקבלה

כדי להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, ולהיות מועמד לקבלה, יש לעמוד במספר תנאי קדם. להלן תנאי הקדם החייבים להתקיים עבור כל מועמד לכל אחת מהמגמות בתואר מוסמך בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית:

 • ממוצע ציון בוגר בפסיכולוגיה של 87 לפחות
 • ממוצע ציון בוגר כללי של 85 לפחות
 • היבחנות בבחינת המיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה: המתא"ם (ראה הודעת ראש המחלקה בנוגע לנבחני מתא"ם 2014) במגמה הקלינית ובמגמה החינוכית-קלינית של הילד נדרש ציון מתא"ם של 125 לפחות. ביתר המגמות נדרש ציון מתא"ם של 105 לפחות. מועמדים מחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) לבין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית)
 • הצגת אישור על פטור קביל באנגלית לפי דרישות האוניברסיטה העברית
 • הצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות
 • הצגת ציונים בכל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר. כולל ציונים בקורסים "פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר" ו"שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי".
 • עמידה בתנאי הקבלה האחרים של הפקולטה למדעי החברה.

קריטריונים לקבלה

מעבר לתנאי הקדם, הקבלה לכל אחת מהמגמות בתואר מוסמך תוכל להיות מבוססת על הקריטריונים הבאים:

 • מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם
 • ציוני התואר הראשון
 • המלצות
 • קורות חיים
 • הצהרת כוונות
 • ראיון קבלה


החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

פרטים לגבי בחינת הקבלה למוסמך בפסיכולוגיה - המתא"ם

מבחן המתא"ם הוא מבחן קבלה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה. ההרשמה לכל המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית מותנה בהיבחנות במתא"ם. המבחן כולל פרק ובו שאלות של ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה, ופרק נוסף העוסק בהבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה. מבחן המתא"ם נערך אחת לשנה, בחודשים ספטמבר או אוקטובר, על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לידיעתכם – ציון המתא"ם תקף לשלוש שנים בלבד. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. שימו לב כי אם ברצונכם להמשיך לתואר שני מיד אחרי התואר הראשון, תצטרכו לגשת למבחן בין שנה ב' לג'. יש בכך יתרונות וחסרונות. יש סטודנטים המעדיפים את האפשרות להמשיך מיד ללימודים מתקדמים וכן את האפשרות לגשת שוב בסוף שנה ג' (אם לא קיבלו ציון גבוה מספיק בפעם הראשונה). עם זאת, סטודנטים אחרים מעדיפים לקחת שנת חופש בין שנה ב' וג'. ההחלטה תעשה, כמובן, לפי העדפתכם האישית. פרטים נוספים לגבי המבחן ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או בטלפון 02-6759555 במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ראה הודעת ראש המחלקה בנוגע לנבחני מתא"ם 2014.

תינתן עדיפות בקבלה למועמד המקבל מכתב המלצה של איש סגל המחלקה שבו יש התחייבות של איש הסגל להנחות את המועמד בעבודת הגמר למ.א.

תנאי קבלה ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה (לימודי הכנה למוסמך)

ניתן להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה, בתנאי של השלמת לימודי הכנה: על התלמיד להציג ציון ממוצע של 87 לפחות בלימודי ההכנה בפסיכולוגיה, וציון תואר בוגר בציון ממוצע של 85 לפחות במדעים העיוניים, או של 80 לפחות במדעים הניסויים. בנוסף, עליהם לעמוד באחד משני התנאים הבאים:
1) ציון פסיכומטרי 650 לפחות
2) עמידה בסף הקבלה לשנה א' ע"פ הציון המשוקלל (פסיכומטרי ובגרות)
3) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75

נדרשת הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
המתקבלים נדרשים להשלמת כל קורסי החובה בפסיכולוגיה במשך שנתיים.
עם השלמת לימודי ההכנה בתנאים אלו, על התלמיד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר בפסיכולוגיה (כולל היבחנות במתא"ם).

מועמדים בעלי תואר B.Sc בפסיכולוגיה וביולוגיה - מוסמך במגמות מחקר

המועמדים לאחת ממגמות המחקר הבאות - המגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים, והמגמה לפסיכוביולוגיה: יידרשו לעמוד בכל התנאים כמו מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה למעט מבחן מתא"ם.

מועמדים שאינם בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה - מוסמך במגמות מחקריות

מועמדים מצטיינים בעלי תואר בוגר או B.Sc בציון 87 לפחות בתחום רלבנטי לאחת ממגמות המחקר הבאות: 
המגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים והמגמה לפסיכוביולוגיה - יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תישקל על ידי מרכז המגמה וועדת ההוראה של המחלקה. במקרה זה לימודי ההכנה (השלמות) לא יהיו תנאי מוקדם לקבלה. התלמידים יידרשו להשלים במהלך לימודי המוסמך קורסי בוגר מתחום הפסיכולוגיה עפ"י החלטת מרכז המגמה. לימודים אלו יהיו בנוסף לנקודות הזיכוי המתחייבות לתואר מוסמך. לפרטים ניתן לפנות למרכז המגמה הרלוונטית.

מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מאוניברסיטאות מחו"ל

ההרשמה ללימודי מוסמך למועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מאוניברסיטאות בחו"ל מתבצעת באמצעות המשרד לקבלת תלמידי חו"ל.
המועמדים יחויבו בבחינת GRE הכוללת general ו - subject. הבחינה כרוכה בדמי רישום ותקפה לחמש שנים. יש לדאוג לכך שתוצאות הבחינה תתקבלנה עד סוף חודש מרץ.
מועמדים מחו"ל דוברי עברית, רשאים לבחור בין מבחן GRE לבין מבחן מתא"ם, אך מומלץ להם להיבחן במבחן מתא"ם.