חובות הלימודים

על המתקבלים לדוקטורט בכל אחד מהמסלולים, לסיים את שמיעת כל מכסת הקורסים/סמינרים לתואר מוסמך ולהירשם ברשות לתלמידי מחקר (בתאום עם מזכירות המחלקה).

במהלך שנות הדוקטורט, עליהם לעמוד בחובות הלימודים בהתאם לכללי הרשות לתלמידי מחקר (בין היתר, לימודים בהיקף של 12 נ"ז).

מדי שנה מתקיים סמינר לתלמידי הדוקטורט של המחלקה. הסמינר מיועד לתלמידי דוקטורט הכותבים את הצעתם. הסמינר יעסוק בשאלות של התמודדות ותכנון אקדמי וכיצד יש להגיש הצעת מחקר, מהו מחקר בעל פוטנציאל הצלחה, כיצד יש לנהל את מחקר הדוקטורט ומהן הדרכים ליצור סיכוי לעתיד באקדמיה. במסגרת הסמינר יציגו הדוקטורנטים בין השאר הצגות אישיות בנושאי המחקר שלהם. מטרת הסמינר לקשר בין תלמידי המחקר, בינם לבין הסגל, וגם לאפשר מעקב אחר התקדמותם.
4 נקודות הזכות של הסמינר ייחשבו במסגרת 12 הנ"ז בהם מחוייבים במסלול הדוקטורט. 
תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט ילמדו סמינר זה בנוסף לנ"ז הנדרשים במסגרת לימודיהם לתואר המוסמך. 
מסלול הדוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה הוא מסלול מחקרי, לפיכך הקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895) הינו קורס חובה אותו יידרשו התלמידים ללמוד לקראת לימודי הדוקטורט.

במסלול הישיר לדוקטורט, עם אישור ההצעה וסיום חובות המוסמך יוכל התלמיד לקבל אישור על סיום חובותיו למוסמך (בתאום עם מזכירות המחלקה) ויוכל להירשם בפנקס הפסיכולוגים.

לפרטים נוספים לגבי חובות במהלך הדוקטורט, הגשת הצעת המחקר, הגשת עבודת דוקטורט וכיוצא בזה, ראו האתר של הרשות לתלמידי מחקר.

תלמידי הדוקטורט יוזמנו באופן שוטף לסמינרים המחלקתיים. כמו כן, הם יקבלו הודעות ממזכירות המחלקה הנוגעות למלגות ולתקציבי מחקר המוצעים על ידי האוניברסיטה וגופים אחרים.