מתכונת עבודת הדוקטורט בפסיכולוגיה

עבודת דוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות. הבחירה בין החלופות נתונה בידי התלמיד/ה, וטעונה אישור המנחה והוועדה המלווה. החלופות האפשריות:

א) דוקטורט מונוגרפיה – חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים;

ב) דוקטורט אסופת פרקים – חיבור המורכב מלפחות שלושה מאמרים או פרקים, בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שבכל אחד מהם התלמיד הוא החוקר והמחבר העיקרי, בהדרכת מנחה/מנחים, לפי הכללים שמפורטים להלן ("אסופה").

(1) עבודת דוקטור במתכונת של אסופה תכלול מאמרים מחקריים וכן פרקי מבוא וסיכום לעבודה כולה, שבהם תוצג העבודה כמכלול שלם.

(2) מאמר באסופה הוא חיבור מדעי העומד בפני עצמו והינו בהיקף ובאיכות של מאמר בכתב עת מדעי בתחום הרלוונטי.

(3) ניתן לכלול כפרק באסופה מאמרים מהסוגים שלהלן:

(א) חיבור שהתפרסם או התקבל לפרסום כמאמר בכתב עת אקדמי שיש בו שיפוט מדעי; המאמר יוצג באסופה כנוסחו של המאמר שהתקבל לפרסום; גם פרקים שהתקבלו לאסופות פרקים שבהן ישנו peer review (כפי שתאשר הוועדה המלווה לבקשת התלמיד/ה) עומדים בתנאי הנ'ל.

(ב) חיבור שהוגש לכתב עת לפרסום כמאמר (או לאסופה עם ביקורת עמיתים) ובמועד הגשת הדוקטורט המאמר טרם התקבל לפרסום;

(ג) ככלל, בעבודה לא ייכלל חיבור שטרם הוגש לכתב עת; הוועדה המלווה רשאית לאשר את בקשת התלמיד והמנחה לכלול באסופה חיבורים שטרם נשלחו לפרסום, אך כתובים במתכונת של מאמר.

(4) סייגים לעניין חיבורים שניתן לכלול כפרקים באסופה:

(א) באסופה ייכללו רק מאמרים שנכתבו בהנחיית המנחה (או בהנחיית חוקר/ת אחר/ת השותף לפרוייקט הדוקטורט) והוגשו לשיפוט בכתב עת לאחר תחילת לימודי הדוקטורט; המנחה אינו חייב להופיע ברשימת הכותבים של המאמר.

(ב) באסופה ייכללו חיבורים שהם במעמד של מאמר (Article); לא יכללו חיבורים מסוג book review . הכללת חיבורים אחרים (בין היתר:  review article, letter, case report, commentary) טעונה אישור הוועדה המלווה.

(ג) באסופה ייכללו רק מאמרים שבהם התלמיד הוא החוקר והמחבר העיקרי והראשון ברשימת המחברים (או ששמו של התלמיד מופיע ברשימת המחברים באופן שמבטא לפי המקובל בתחום את מעמדו של התלמיד כמחבר העיקרי). למרות האמור, ניתן לכלול באסופה גם מאמר אחד שבין מחבריו שני תלמידים בעלי תרומה מובחנת, ובלבד ששניהם חוקרים ומחברים עיקריים של המאמר. מעבר לכך, אין הגבלה על זהות או מספר הכותבים הנוספים במאמרים שבהם התלמיד/ה הוא המחבר הראשון והעיקרי.

(ד) במקרים נדירים יכולה הוועדה המלווה להרשות הכללה של מאמר שעליו יותר משני סטודנטים שהם מחברים עיקריים של המאמר.

(ה) למעט מקרים חריגים ביותר, שיידרשו אישור מהועדה המלווה ויו"ר הרשות לתלמידי מחקר, מאמר שבו שני תלמידים הוגדרו כמחברים עיקריים יוכל להופיע רק בעבודת הדוקטורט של אחד/ת מהם.

(5) בצמוד לכל מאמר יצוינו הפרטים הבאים:

 (ב) מעמדו של כל מאמר (האם התקבל לפרסום, תוך ציון כתב העת, או הוגש לשיפוט וטרם התקבל (ללא ציון כתב העת) או עדיין לא נשלח לפרסום);

(ג) באשר לכל מאמר באסופה יובא פירוט בדבר חלקו של התלמיד במחקר ובכתיבה של המאמר וחלקם של המחברים האחרים של כל מאמר, לרבות המנחה, במחקר ובכתיבה.

(6) יחידה אקדמית (פקולטה או בית-ספר עצמאי) רשאית לקבוע הסדרים מיוחדים לעניין הגשת עבודות דוקטורט במתכונת של אסופת פרקים, באשר לכלל התחומים ביחידה או באשר לתחומים מסוימים. ההסדר המיוחד טעון את אישור יו"ר הרשות לתלמידי מחקר ויפורסם באתר היחידה האקדמית ובאתר הרשות לתלמידי מחקר.

(7) במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, רשאי/ת יו"ר הרשות לתלמידי מחקר לאשר בקשה של התלמיד ושל המנחה, שאושרה על-ידי הוועדה המלווה, לחריגה מן ההסדרים שנקבעו לעניין אסופה, אם יש לכך הצדקה אקדמית.