תנאי קבלה

המעוניינים להירשם לדוקטורט שימו לב: לאחרונה נערכו ברשות לתלמידי מחקר שינויים בתהליך ההרשמה והקבלה לדוקטורט.
הקבלה למסלול דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה מותנית באישור הרשות לתלמידי מחקר, ובאישורה של המחלקה. 
למידע נוסף לגבי נהלי הגשת המועמדות לדוקטורט והליכי ההרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר, לחצו כאן.
 

המסלול הרגיל לדוקטורט

 
המסלול הרגיל לדוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה מיועד לתלמידים שסיימו לימודי מוסמך (כולל עבודת גמר מחקרית). לפני ההרשמה ברשות לתלמידי מחקר חובה על המועמדים במסלול זה למצוא מדריך מקרב הסגל הבכיר של המחלקה, ונושא מגובש לעבודת הדוקטורט שמוסכם על המדריך. יש לצרף מכתב המלצה מהמנחה העתידי/ת ובו התייחסות ליכולות המחקר של התלמיד/ה ולסיכויי ההצלחה שלו/ה בדוקטורט.
נא להעביר את ההמלצה לאתי מוזס-מזרחי בדוא"ל: etim@savion.huji.ac.il.
 
הרשות לתלמידי מחקר תעביר את בקשתו של המועמד לדיון בפני ועדת הדוקטורט של המחלקה אשר תדון ותחליט אם לקבל את המועמד. בתהליך הקבלה יינתן משקל רב למידע בדבר מצויינותו המחקרית של המועמד.
 
סיום מוצלח של עבודת המוסמך אינו מבטיח קבלה למסלול הדוקטורט.
 
הודעה על החלטת הועדה תשלח על ידי הרשות לתלמידי מחקר.
 

מסלולים ישירים לדוקטורט

המעוניינים במסלול ישיר לדוקטורט מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהעבירו לאתי מוזס-מזרחי בדוא"ל etim@savion.huji.ac.il
 
המחלקה רואה במסלולים אלו מסלולים של הצטיינות אקדמית. תלמידים שיתקבלו למסלולים אלו, ולא יזכו במלגות חוץ מחלקתיות, יהיו מועמדים לקבלת מלגת מחייה מטעם המחלקה לפסיכולוגיה.
 
הקבלה למסלולים אלו מחייבת לפיכך מעורבות אקדמית מלאה של תלמידי המחקר,מעורבות המתבטאת בנוכחותם במחלקה, בנכונותם לסייע בהוראה, בהשתתפותם בסמינרים של המגמות וכדומה.
 
פרט למסלול הרגיל לדוקטורט, קיימים במחלקה לפסיכולוגיה שלושה מסלולים "ישירים" לקבלה לדוקטורט.

1. לאחר לימודי הבוגר (מסלול ישיר-ישיר) - מסלול המיועד לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים שסיימו את לימודי הבוגר שלהם ומעוניינים להשלים לימודי תואר שלישי (Ph.D) במשך חמש שנים. המחלקה היא שתפנה למועמדים מתאימים עם תהליך הקבלה ללימודי המוסמך. המתקבלים למסלול זה יזכו במלגת קיום של לפחות 24,000 ש"ח לשנה, ולתקופה שלא תעלה על 3 שנים. תלמידים מצטיינים שיזכו במילגת רקטור או מילגת הצטיינות אחרת, יישקל מתן מענק השלמה מהמחלקה.

בשלב הראשון, ישלימו התלמידים את לימודי המוסמך במגמה אליה יתקבלו ויגישו הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט עד תום השנה השלישית ללימודיהם. בשלב השני, ילמדו התלמידים קורסים מתקדמים לדוקטורט וישלימו את עבודת הדוקטורט.

2. לאחר שנה ראשונה בלימודי המוסמך (מסלול ישיר) - מסיימי שנה ראשונה בלימודי המוסמך המעוניינים במסלול זה, חייבים לסיים את כל חובותיהם, בחינות ועבודות עד לסיום מועדי א' (סוף יולי).
תלמיד במסלול זה חייב להגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת הדוקטורט בתום שנתיים מיום קבלתו למסלול (עד 30 בספטמבר של אותה שנה).

תנאי הקבלה למסלול מבוססים על ציונים, סמינר מחקר ועבודה סמינריונית מחקרית, כמפורט להלן:

 1. סיום 26-20 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) כולל: סמינר מחקר, סמינר מלווה, עבודה סמינריונית-מחקרית וקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895).
 2. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 3. ציון של 90 לפחות בקורס מתודולוגי (שיטות מחקר).
 4. שתי המלצות, אחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריוניות-מחקרית.
 5. יש לצרף לבקשה קורות חיים מקצועיים והצהרת כוונות מחקריות.

בעת הגשת המועמדות יש לצרף מכתב המלצה מהמנחה העתידי/ת ובו התייחסות ליכולות המחקר של התלמיד/ה ולסיכויי ההצלחה שלו/ה בדוקטורט.

3. לאחר שנה שניה בלימודי המוסמך (מסלול ישיר) - מסיימי שנה שניה בלימודי המוסמך המעוניינים במסלול זה, חייבים לסיים את כל חובותיהם, בחינות ועבודות עד לסיום מועדי א' (סוף יולי). תלמיד שהתקבל למסלול הישיר בסיום שנה ב' של לימודי המוסמך, חייב להגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת דוקטורט בתום שנה מיום קבלתו למסלול (עד ל- 30 בספטמבר של שנה זו).

תנאי הקבלה למסלול מבוססים על ציונים, סמינר מחקר ועבודה סמינריונית מחקרית כמפורט להלן:

 1. סיום 53-40 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) כולל: סמינר מחקר, סמינר מלווה, עבודה סמינריונית מחקרית, קורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895)  ופרקטיקום.
 2. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 3. ציון של 90 לפחות בקורס מתודולוגי (שיטות מחקר).
 4. שתי המלצות, האחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריונית מחקרית.
 5. אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור. 

בעת הגשת המועמדות יש לצרף מכתב המלצה מהמנחה העתידי/ת ובו התייחסות ליכולות המחקר של התלמיד/ה ולסיכויי ההצלחה שלו/ה בדוקטורט.

במקרים יוצאים מהכלל, תדון הועדה במועמדים שאינם עומדים במלוא  התנאים הנדרשים לעיל.

תלמיד המעוניין ללמוד במסלול הישיר לדוקטורט כמפורט בסעיפים ב' ו-ג' לעיל ועומד בקריטריונים, מתבקש להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים (חדר 2609), עד סוף אוגוסט בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים. 

חובות הלימודים

המחלקה לפסיכולוגיה רואה במסלול הישיר לדוקטורט מסלול של הצטיינות אקדמית. מסלול זה מחייב מעורבות אקדמית מלאה של הסטודנטים, מעורבות המתבטאת בנוכחות הסטודנטים במחלקה, בנכונותם לסייע בהוראה, בהשתתפותם בסמינרים של המגמות  וכדומה.

סיום חובות לתואר מוסמך

על המתקבלים לסיים את כל חובותיהם בכל הקורסים והסמינרים הנדרשים לתואר מוסמך ולהירשם ברשות לתלמידי מחקר (בתאום עם מזכירות המחלקה).

סמינר לדוקטורנטים

כל תלמידי הדוקטורט יחויבו בהשתתפות בסמינר לדוקטורנטים.

הסמינר לדוקטורנטים יהווה מסגרת פגישה דו-שבועית לדוקטורנטים של המחלקה ויעסוק בשאלות של התמודדות ותכנון אקדמי וכיצד יש להגיש הצעת מחקר, מהו מחקר בעל פוטנציאל הצלחה, כיצד יש לנהל את מחקר הדוקטורט ומהן הדרכים ליצור סיכוי לעתיד באקדמיה. במסגרת הסמינר יציגו הדוקטורנטים בין השאר הצגות אישיות בנושאי המחקר שלהם.

מטרת הסמינר לקשר בין תלמידי המחקר, בינם לבין הסגל, וגם לאפשר מעקב אחר התקדמותם.

נקודות הזכות של הסמינר לא ייחשבו במסגרת 12 הנ"ז בהם מחוייבים במסלול הדוקטורט.

אישור ההצעה לתזה

עם אישור ההצעה וסיום חובות לימודי המוסמך, יוכל התלמיד לקבל אישור על סיום חובותיו למוסמך  (בתאום עם מזכירות המחלקה) ויוכל להירשם בפנקס הפסיכולוגים.  

תלמיד אשר לא יגיש את ההצעה בזמן לא יוכל להמשיך במסלול הישיר לדוקטורט ויסיים לימודיו כתלמיד מוסמך.

כל תלמידי המסלול הישיר לא יורשו להתחיל בהתמחות טרם אישור הצעת המחקר. 
 
 

1. המסלול ה"מיידי" – קבלה לדוקטורט מיד לאחר לימודי הבוגר

מסלול זה מיועד לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים שסיימו את לימודי הבוגר שלהם ומעוניינים להשלים לימודי תואר שלישי (Ph.D) במשך חמש שנים. תלמידים שיתחילו מסלול זה ישלימו בשלב הראשון את לימודי המוסמך במגמה אליה יתקבלו, ויגישו הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט עד תום השנה השלישית ללימודיהם. בשלב השני, ילמדו התלמידים קורסים מתקדמים לדוקטורט וישלימו את עבודת הדוקטורט. 
המתקבלים למסלול המיידי שלא יזכו במלגות חוץ מחלקתיות יזכו במלגת קיום של לפחות 24,000 ש"ח לשנה, מקסימום ל-3 שנים (בשיקולי הענקת המלגה מן המחלקה יילקחו כאמור בחשבון גם מלגות ממקורות אחרים).
אין אפשרות להירשם למסלול המיידי. יש להירשם למוסמך בהליך הרגיל, והמחלקה תפנה למועמדים מתאימים.

2. "מסלול ישיר א'" – קבלה לדוקטורט לאחר שנה א' של לימודי המוסמך

מסלול זה מיועד לתלמידים שמסיימים שנה ראשונה של לימודי מוסמך במחלקה.

תנאי הקבלה למסלול זה הם:

 1. סיום כל חובות שנה א', כולל בחינות ועבודות, עד לסיום מועדי א' (סוף חודש יולי).
 2. סיום 20-26 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) בשנה א', כולל סמינר מחקר, עבודה סמינריונית-מחקרית והקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895).
 3. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 4. ציון סופי של 90 לפחות בקורסים המתודולוגיים (שיטות מחקר).
 5. שתי המלצות, האחת מהן מהמדריך לעבודה סמינריונית מחקרית.
 6. אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.


תלמיד המעוניין ללמוד במסלול זה ועומד בתנאי הקבלה שלעיל, מתבקש להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים (חדר 2609) עד סוף חודש אוגוסט של שנה א'. יש לצרף לבקשה קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות מחקריות ושתי המלצות - אחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריונית-מחקרית.

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר בסיום שנה א' של לימודי המוסמך חייב לסיים חובותיו לתואר ולהגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת דוקטורט בתום שנתיים מיום קבלתו למסלול (עד ל-30 בספטמבר באותה שנה).

המחלקה תשתדל להעניק לתלמידים הלומדים במסלול זה מלגת מחייה (על סך 2,000 שקלים לחודש) במשך שנתיים, ובכפוף למלגות אחרות שהתלמיד מקבל.

3. "מסלול ישיר ב'" – התחלת הדוקטורט לאחר שנה ב' של לימודי המוסמך

מסלול זה מיועד לתלמידים שמסיימים שנה שנייה של לימודי מוסמך במחלקה.
תנאי הקבלה למסלול זה הם:

 1. סיום כל חובות שנה ב', כולל בחינות ועבודות, עד לסיום מועדי א' (סוף חודש יולי).
 2. סיום 40-53 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) בשנה ב', כולל סמינר מחקר, עבודה סמינריונית-מחקרית, הקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895) ופרקטיקום.
 3. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 4. ציון סופי של 90 לפחות בקורסים המתודולוגיים (שיטות מחקר).
 5. שתי המלצות, האחת מהן מהמדריך לעבודה סמינריונית מחקרית.
 6. אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.

תלמיד המעוניין ללמוד במסלול זה ועומד בתנאי הקבלה שלעיל, מתבקש להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים (חדר 2609) עד סוף חודש אוגוסט של אותה שנה. יש לצרף לבקשה קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות מחקריות, ושתי המלצות – אחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריוניות-מחקרית. כמו כן על המועמד לצרף אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר בסיום שנה ב' של לימודי המוסמך, חייב לסיים חובותיו לתואר ולהגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת דוקטורט בתום שנה מיום קבלתו למסלול (עד ל-30 בספטמבר בשנה זו).

המחלקה תשתדל להעניק לתלמידים הלומדים במסלול זה מלגת מחייה (על סך 2,000 שקלים לחודש) במשך שנה, ובכפוף למלגות אחרות שהתלמיד מקבל.


הערות לקבלה למסלולים הישירים לדוקטורט:
 • במקרים יוצאים מהכלל, תדון הועדה במועמדים שאינם עומדים באופן מלא בכל התנאים.
 • תלמיד אשר לא יגיש את ההצעה בזמן, יעזוב את המסלול הישיר ויסיים לימודיו כתלמיד מוסמך.
 • תלמידי המסלול הישיר לא יורשו להתחיל בהתמחות טרם אישור הצעת המחקר.