בועז שרקי

שיטות מחקר מתקדמות (51895)
אישיות האדם: התפתחות, שינוי, תורשה וסביבה (51305)
תורשה וסביבה במוח החברתי (51631)
boaz.cherki@mail.huji.ac.il