עבודה מעשית

במסגרת קורסי הבחירה, רשאים תלמידי הבוגר להשתתף הן בקורס "עבודה מעשית מחקרית" והן בקורס "עבודה מעשית טיפולית" ונקודות הזכות של שני הקורסים תחושבנה במניין הנקודות לתואר. יחד עם זאת, יש לשים לב כי לא ניתן להשתתף בשני קורסים אלה באותה שנת לימודים.      

עבודה מעשית טיפולית  

קורס זה מאפשר התנסות חווייתית בסביבה טיפולית. הסטודנטים ישתלבו כחונכים טיפוליים במסגרות טיפוליות ושיקומיות בתחום בריאות הנפש ויוכלו להכיר את אופייה של העבודה והסביבה הטיפולית. הסטודנטים יחנכו באופן פרטני ילד/ילדה פעמיים בשבוע, כשעתיים בכל פעם. בנוסף, הסטודנטים יקבלו הדרכה אישית והדרכה קבוצתית במקומות ההכשרה ויוזמנו להשתתף בישיבות הצוות ובדיונים קליניים במקום. הקורס דורש השקעה רגשית רבה והשקעה של זמן. הוא אמור לאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, לבחון עצמם בשדה הטיפולי. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' וג'. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי במחלקה ובראיון במקום ההכשרה. הראיונות במחלקה יערכו במהלך יוני-יולי.  

עבודה מעשית מחקרית  

הקורס "עבודה מעשית מחקרית" מעניק לתלמידי תואר ראשון הזדמנות להתנסות בעבודת הפסיכולוג בהיבט המחקרי. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים במחלקה לפחות 4 שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות) ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' ו-ג'. הציון בקורס נקבע על סמך הדרכה ועבודה. השתתפות בעבודה מעשית מחייבת גם כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת זו ומזכה ב-4 נ"ז נוספים ובציון נפרד, סה"כ 8 נ"ז (קורס עבודה מעשית 4 נ"ז + עבודה סמינריונית 4 נ"ז).    

   

בשל אופיו המעשי של הקורס נדרשת נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית וכן להיות נוכחים בפועל בפגישות שבועיות לפי דרישות המורה. בפרט, יש לציין שקורס מסוג זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות ממושכות מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, תלמידים הצפויים להיעדר לתקופה ממושכת אמורים ליידע את מורה הקורס מראש, לפני הקבלה לקורס.