עבודה סמינריונית

תלמידי מוסמך חייבים בכתיבת עבודה סמינריונית מחקרית אחת במהלך לימודי המוסמך. העבודה תכלול סקירת ספרות רלוונטית, תיאור שיטות המחקר, תוצאות ודיון. המבנה המדויק של העבודה והיקפה ייקבעו בתיאום עם המרצה.

את העבודה הסמינריונית ניתן לבצע בהמשך לקורס בחירה, סמינר, סמינר מחקר, או ללא קישור לקורס כלשהו.

העבודה אינה מזכה בנקודות זכות (נ"ז) לתואר.

נוהל העבודה :

1. התלמיד יפנה למורה בחודשים נובמבר-דצמבר ולקבל את הסכמתו להדרכת העבודה.

2. המורה יעביר למזכירות בחודש ינואר את רשימת התלמידים איתם סוכם על ביצוע העבודה.

3. התלמיד יגיש למורה תוכנית עבודה ראשונית עד סוף סמסטר א'. התוכנית תכלול:

                      א. הגדרה של נושא העבודה

                      ב. ראשי פרקים משוערים

                      ג. רשימה ביבליוגרפית ראשונית

4. לאחר אישור התוכנית הראשונית על ידי המורה, ייפגשו המורה והתלמיד לדון בעבודה לפי הצורך.

העבודה הגמורה תוגש למורה בתוך חודש מסיום הקורס. באישור המורה, ניתן יהיה להגיש את העבודה לא יאוחר מה-30 בספטמבר של אותה שנה. במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידי הפקולטה, לאשר דחייה של הגשת העבודה עד ל-31 בדצמבר של אותה שנה.